Projekty

Názov projektu: OLD WOOD – NEW SOUL

Prijímateľ: najdrevo s.r.o.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výška finančného príspevku: 99 706,66 €

Cieľ projektu:
Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pravovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Hlavné aktivity projektu:
Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie